Portfolio

Curriculum Vitae

Lični podaci

Ime i prezime: Saša Saulić

email: sasamath025@gmail.com

Trenutno radno mesto/ustanova

 • Nastavnik matematike
 • OŠ ,Dositej Obradović’ SomborSlaviše Vajnera Čiče bb

  25000 Sombor

Obrazovanje:

 • PMF Novi Sad – Master matematičar 2007. – 2011.
 • Učiteljski fakultet Sombor – Profesor razredne nastave 1999. – 2003.

Ispit za licencu za nastavnika: da

Radno iskustvo:

 • OŠ ,Dositej Obradović’Sombor, 2005.- , nastavnik matematike
 • Eurogames – škola računara, 2003.-2005., nastavnik informatike

Strani jezici  (nivo)

 • Nemački jezik – A1
 • Engleski jezik – B2

Informatička pismenost: GNU/Linuks, OS Windows, Office paketi, Mathematica, GeoGebra

HTML5, CSS3, PHP

S T R U Č N O U S A V R Š A V A Nj E

1. Geomerija u osnovnioj školi. Podudarnost trouglova i primene. – Društvo matematičara Srbije i Ministrastvo prosvete i sporta, Beograd, 14. i 15. januar 2006. 16 sati  Prisustvo

2. Školsko ocenjivanje u osnovnoj školi – 6.11. i 7.11.2006. – 12 sati; 680-00-191/07-06; Zavod za unapređenje  obrazovanja i vaspitanja Beograd 12 sati  Prisustvo

3. Nastavnik kao kreator klime u odeljenju– 10.04.2007.; 190; Institut za pedagoška istraživanja Beograd 10 sati  Prisustvo

4. Obuka nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastavi – 16 sati, 27.06.2011.,br. u katalogu za 2010/2011. je 540,Pedagoško društvo Srbije, Beograd 16 sati  Prisustvo

5. Inkluzija od teorije do prakse – 9.12.-11.12.2011.; 814; Zavod za unapređenje  obrazovanja i vaspitanja Beograd 21 sat  Prisustvo

6. Vršnjačko nasilje i šta sa njim – 14 sati, 16-17.11.2012. odobio ZUOV, 31/2012, OŠ „Olga Petrov – Radišić“, Vršac 14 sati  Prisustvo

7. Pojačan vaspitni rad sa učenicima u osnovnoj školi – 8 sati, 16.12. 2012., br. u katalogu je 75, Edukativni centar“Multimedia“, Niš 8 sati  Prisustvo

8. Trideset i šest scenarija za dobar ČOS  – 15 sati, 20.-21.04.2013., Dom učenika SŠ Sombor

15 sati  Prisustvo

9. Primena različitih obrazovnih alata u realizaciji nastave matematike – 8 sati, 18.05.2013., odobrio ZUOV br. 860-253/2012 8 sati  Prisustvo

10. Zdravi stilovi života – Odgovorno življenje  – 29.05.2013. Savezučitelja RS, Beograd 6 sati  Prisustvo

11. Modernizujte svoju nastavu – lako izradite svoj veb-sajt – 9. i 10.11.2013. – 24 sata; 256-K1-P,8; Centar za stručno usavršavanje Kikinda 24 sata  Prisustvo

12. Metode nastave i učenja – 3.11.2013. – 8 sati; 860-348/2012, Agencija za obrazovanje ‘Marina i Jovan’ Novi Sad 8 sati  Prisustvo

13. Multimedija kao pokretač aktivnog ucenja- modul  1 – 17.02-16.03.2014.; 860-203/2012 Agencija za obrazovanje ‘Marina i Jovan’ Novi Sad 16 sati  Prisustvo

14. Usavršavanje komunikacijske kompetetnosti komunikacija sa učenicima, kolegama i roditeljima – 22.11.2014.; 596-96/2014, 28.04.2014., Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

8 sati  Prisustvo

15. Timski rad i saradnja nastavnika u funkciji osiguravanja kvaliteta rada ustanove – 22.03.2015. – 16 sati; 449-66/2014 od 31.03.2014. Centar za stručno usavršavanje Kikinda 8 sati  Prisustvo

16. Identifikacija i rad sa darovitom decom – 24.10-25.10.2015.; 449-178/2014; Centar za stručno usavršavanje Kikinda 16 sati  Prisustvo


17. Interaktivna tabla u nastavi – 21.10.2016.; 42-ITUN-383/2016; ZUOV 8 sati  Prisustvo

18. Mogućnosti za napredjenje saradnje i timskog rada u ustanovi – 29.10.2016.; 570-52/2016.; ZOUV 8 sati  Prisustvo

19. Tematski dan – nastavnik praktičar i istraživač – 27.11.2016.; 570-446/2016.; ZOUV 8 sati  Prisustvo

20. Unapređenje nastave matematike u starijim razredima osnovne škole – 10.12.2016.; 257/2016.; ZOUV 8 sati  Prisustvo

21. Unapređenje emocionalnog zdravlja u školi – moć emocionalne inteligencije – 27.03.2017.; 164/2016.; ZOUV 8 sati  Prisustvo

22. Elektronski testovi – 10.03.-7.04.2017.; 570-266/2016.; ZOUV 24 sati  Prisustvo

23. Kulturom dijaloga protiv nasilja – K4, P4; 9.6.-11.6.2017.; Pedagoški zavod Vojvodine, 777/2015.; 24 sata Prisustvo

24. Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja – K1; 27.8.2018.; Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj rešenja 153-02-00027/2017-07; 24 boda Prisustvo
25. Program obuke za zaposlene u obrazovanju /digitalna učionica/digitalno kompetentan nastavnik – uvođenje elektronskih udžbenika i digitalnih obrazovnih materijala – K1; 22.8.2018.; Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj rešenja 610-00-00247/1/2018-07; 19,5 bodova Prisustvo
26. Kreativna matematika – modelovanje – K2, P3; 20.10.2018.; ZOUV, 377; 8 sati Prisustvo

Učešće na ostalim oblicima stručnog usavršavanja:

1. Kvalitet udžbenika i njegovo korišćenje -tribina – 22.02.2013.; 2733-444/2012 Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja 1 bod Prisustvo

2. Moodle i Android platforma u organizaciji i realizaciji takmičenja učenika -susret – 7.12.2014.; 1600-4/2014 Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja 1 bod Prisustvo

3. SELFIE 2018-2019, session 3“ u okviru Selfi instrumenta; 16 maj 2019; Evropska komisija Direktorat za obrazovanje i kulturu; 1 bod Prisustvo

Članstvo u domaćim, međunarodnim stručnim organizacijama:

1. Društvo matematičara Srbije

2005- ; Član

2. Društvo matematičara Novog Sada

2016- ; Član

LIČNA PROFESIONALNA FILOZOFIJA

Kada podučavam i pripremam nastavne materijale za učenike, koristim različite metode i tehnike primerene predmetu i učenicima kojima predajem. Trudim se da prilagodim tempo rada i zadatke različitim obrazovnim potrebama i mogućnostima učenika. U radu navodim učenike da koriste savremene veb tehnologije kako bi ih podstakao i motivisaao bilo na dodatni ili dopunski rad. U cilju prilagođavanja gradiva učenicima sadržaje nastavnog predmeta povezujem sa primerima iz života. Takođe, volim da učim i nastavu obogaćujem iskustvima stečenim kroz različite oblike stručnog usavršavanja.

Aktivno učestvujem u radu Aktiva za samovrednovanje i razvojno planiranje u školi.

Međutim, iako dobro poznajem savremene informacione tehnologije i trudim se da učenicima prenesem znanje koje će im koristiti u daljem životu, smatram da dobrog nastavnika karakterišu i mnoge druge važne osobine.

Dobar nastavnik:

 • voli svoj posao
 • poštuje ličnost i različitost svakog učenika
 • ličnim primerom uči decu da budu dobri ljudi
 • profesionalno podučava
 • unapređuje svoja znanja
 • podstiče razvoj mišljenja učenika
 • je fleksibilan
 • je dobro organizovan
 • je timski igrač

i još mnogo toga

Nisam od nastavnika koji misle da je njihov rad na času savršen, ali sam siguran da ću se truditi da pošteno uradim posao i iskoristiću priliku ne samo da pokažem da sam dobar nastavnik, već i da uživam u radu sa učenicima, jer je njihova mladost neprocenjiva.